Vedtægter

Vedtægter for “Odsherreds Rullerødder ”

Navn § 1.
Klubbens navn er “Odsherreds Rullerødder”, og dens hjemsted er Odsherred Kommune.

Formål § 2.
Klubbens formål er at tilbyde medlemmer mulighed for at dyrke rulleskøjtesport under sikre og forsvarlige former i Odsherred Kommune. Derudover er klubbens formål også at styrke medlemmernes sociale aktiviteter og at medvirke til netværksdannelse.

Medlemskaber § 3.
Som medlem kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål ved at deltage i klubbens aktiviteter

Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til træner, bestyrelse eller andre annoncerede indmeldingsformer. Klubbens kasserer fører medlemslister, der en gang om året indberettes til Odsherred Kommune, Danmarks Idrætsforbund DIF og Danmarks Rulleskøjte Union.

Stk. 3: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren eller via e-mail senest 14 dage før udløbet af en sæson.

Stk. 4: Deltagelse i klubbens rulleskøjte aktiviteter kræver beskyttelsesudstyr:
Hjelm og håndledbeskyttere/speedhandsker er påkrævet.
Knæ-og albuebeskyttere anbefales.

Stk. 5: Klubben er medlem af Danmarks Rulleskøjte Union DRsU.

Stk. 6: Trænere skal ansøge om børneattest

Eksklusion § 4.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet bringer klubben eller klubbens medlemmer i miskredit. Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Kontingent § 5.
Til drift af klubbens aktiviteter betales et kontingent for et ½ år af gangen. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent betales forud for udendørssæsonen med forfald pr. 30. april og forud for indendørssæsonen med forfald pr. 31. oktober.
Stk. 2: De gældende kontingentsatser kan ses på hjemmesiden www.rulleroedder.dk.
Familierabat: ved 2 fuld betalende børn, er tredje betalende familiemedlem til ½ pris (børn eller voksen).
Medlemmer betaler selv for deltagelse i løb.

Stk. 3: Prøveperiode: Alle, der er interesseret i at deltage i klubbens rulleskøjteaktiviteter, har en gratis prøveperiode på 2 gange. Efter prøveperioden skal kontingentet betales.

Stk. 4: Betalt kontingent giver adgang til klubbens egen foranstaltede træning og sociale arrangementer.

Stk. 5: Ved delebørn, kan den voksen betale ½ pris, hvis de voksne deles med at komme til træning. Gælder kun ved familiehold.

Klubbens midler § 6.
Klubbens midler, må kun anvendes til de forskellige sammenkomster, udflugter og aktiviteter som bestyrelsen arrangerer, samt til øvrige udgifter i klubben, såsom videreuddannelse af instruktører, tryksager, drift af hjemmeside, leje af hal/bane o. lign.. Et bestyrelsesmedlem kan ikke hæve penge hos kassereren uden den øvrige bestyrelses sanktion.

Bestyrelsen § 7.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 voksne medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2: Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Møderne indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel, så ofte han anser det for nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Dog skal der holdes mindst 3 møder pr. år.

Stk. 4: Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra mere end 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, uden at have angivet gyldigt frafald, betragtes han/hun som udtrådt af bestyrelsen.

Stk. 5: Der kan oprettes et Børneråd, der afholder egne møder og kommer med forslag til Bestyrelsen.

Regnskab § 8.
Klubbens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

Stk. 2: Kassereren skal på bestyrelsens anmodning redegøre for regnskabet.

Stk. 3: Regnskabet forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være revideret og bære påtegning herom.

Stk. 4: Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningen medlemmer nogen personlig hæftelse for de på foreningen påhvilende forpligtelser

Generalforsamling § 9.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Stk. 2: Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udløbet af marts måned hvert år.

Stk. 3: Ordinær- og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen anser det fornødent, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer, skriftlig indsender begæring derom til bestyrelsen, sammen med forslag til dagsorden.

Stk. 4: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
6. Valg af revisor og revisor
7. Eventuelt

Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8: Der kan vælges 2 bestyrelsessuppleanter for ét år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 9: Der vælges 1 revisorer for 2 år og 1 revisorsuppleant for ét år.

Stk. 10: Stemmeret har de fremmødte medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse på generalforsamlingen, ikke ved fuldmagt.
Hvert medlem har én stemme. Medlemmer der er i restance med kontingent har ikke stemmeret. Man skal være mindst 15 år for at have stemmeret. Børn under 15 år kan repræsenteres med stemmeret af en af barnets forældre.

Stk. 11: Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller ét medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 12: Det skal tilstræbes, at bestyrelsesposter, træneropgaver, udvalgsposter og lignende skal fordeles på så mange medlemmer (ikke familie relaterede medlemmer) som muligt.

Vedtægtsændring § 10.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Opløsning § 11.
Klubben kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Den opløste klubs midler anvendes i så fald til almennyttige formål for rulleskøjtesporten i Odsherred området.